✔️Bezpłatny transfer
Zarezerwuj teraz i zapłać później
Darmowa rezygnacja

Nasza polityka zwrotów-anulowanie

Kupujący powinien zgłosić anulowanie rezerwacji telefonicznie, faksem, e-mailem lub telefonicznie na 24 godziny przed datą rezerwacji

Nasza polityka zwrotów-anulowanie

PRAWA KONSUMENTA - ODSTĄPIENIE - WARUNKI ZWROTU

OGÓLNY:

W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, z której korzystasz, uznaje się, że zaakceptowałeś przedstawiony Ci wstępny formularz informacyjny i umowę sprzedaży na odległość.

Kupujący podlegają przepisom ustawy nr 6502 o ochronie konsumenta i rozporządzenia w sprawie umów zawieranych na odległość (RG: 27.11.2014/29188) oraz innym obowiązującym przepisom prawa dotyczącym sprzedaży i dostawy zakupionego przez nich produktu.

Koszty wysyłki, które są kosztami wysyłki produktu, zostaną opłacone przez kupujących.

Każdy zakupiony produkt jest dostarczany do osoby i/lub organizacji pod wskazany przez kupującego adres, pod warunkiem, że nie przekracza to ustawowego terminu 30 dni. W przypadku niedostarczenia produktu w tym terminie Kupujący może odstąpić od umowy.

Zakupiony produkt musi być dostarczony w całości i zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zamówieniu oraz z dokumentami takimi jak karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, jeśli istnieje.

Jeżeli sprzedaż zakupionego towaru stanie się niemożliwa, sprzedawca musi powiadomić o tym kupującego na piśmie w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o tej sytuacji. Całkowita cena musi zostać zwrócona Kupującemu w ciągu 14 dni.

W PRZYPADKU NIEPŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY PRODUKT:

Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny za zakupiony produkt lub anuluje go w księgach bankowych, obowiązek dostarczenia produktu przez Sprzedawcę wygasa.

ZAKUPY DOKONYWANE NIEUPRAWNIONYM KARTĄ KREDYTOWĄ:

Po dostarczeniu produktu, jeżeli zostanie stwierdzone, że karta kredytowa, którą kupujący zapłacił, jest nieuczciwie używana przez osoby nieupoważnione, a cena sprzedanego produktu nie jest zapłacona Sprzedającemu przez właściwy bank lub instytucję finansową, Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar będący przedmiotem umowy w ciągu 3 dni na koszt SPRZEDAWCY, który należy odesłać do SPRZEDAWCY.

JEŚLI PRODUKT NIE MOŻE ZOSTAĆ DOSTARCZONY W TERMINIE Z NIEWYKRYTYCH PRZYCZYN:

W przypadku wystąpienia siły wyższej, której Sprzedający nie jest w stanie przewidzieć, a produkt nie może zostać dostarczony na czas, Kupujący jest o tym fakcie informowany. Kupujący może żądać anulowania zamówienia, wymiany produktu na podobny lub opóźnienia dostawy do czasu usunięcia przeszkody. Jeśli kupujący anuluje zamówienie; Jeżeli dokonał płatności gotówką, opłata ta zostanie mu wypłacona gotówką w ciągu 14 dni od dnia anulowania rezerwacji. Jeżeli kupujący dokonał płatności kartą kredytową i ją anuluje, cena produktu zostanie zwrócona bankowi w ciągu 14 dni od tego anulowania, ale możliwe jest, że bank przeleje ją na konto kupującego w ciągu 2-3 tygodni.

OBOWIĄZEK KUPUJĄCEGO DO SPRAWDZENIA PRODUKTU:

Kupujący sprawdzi zakontraktowane towary/usługi przed ich otrzymaniem; wgniecione, połamane, podarte opakowanie itp. uszkodzone i wadliwe towary / usługi nie zostaną odebrane od firmy przewozowej. Otrzymany towar/usługę uważa się za nieuszkodzony i nienaruszony. KUPUJĄCY musi starannie zabezpieczyć towar/usługę po dostarczeniu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towary/usługi nie powinny być używane. Fakturę należy odesłać wraz z produktem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

KUPUJĄCY; W ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia zakupionego produktu do siebie lub do osoby/organizacji pod wskazany adres, może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez odrzucenie towaru bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub karnej oraz bez podania przyczyny, o ile poinformuje o tym SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

DANE KONTAKTOWE, KTÓRE NALEŻY POWIADOMIĆ O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD SPRZEDAWCY:

FIRMA

NAZWA/TYTUŁ: Rüzgar Tuna Oto İnş Taş Tic Ltd Şti
ADRES: Kızlarpınarı Mahallesi türkmenbaşı ulica nr: 7/A
ALANYA/ ANTALYA
E-MAIL: [email protected].
TEL: +90 532 484 72 97

CZAS TRWANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Jeżeli kupujący wykupił usługę, ten 14-dniowy termin biegnie od dnia podpisania umowy. Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy z prawa odstąpienia nie można skorzystać w umowach o świadczenie usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą konsumenta.

Koszty wynikające ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi SPRZEDAWCA.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić SPRZEDAWCĘ na piśmie listem poleconym, faksem lub e-mailem w ciągu 14 (czternastu) dni, a produkt nie może być używany w ramach postanowień „Produktów, dla których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia” uregulowanego w niniejszej umowie.

KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Faktura za produkt dostarczony osobie lub KUPUJĄCEMU (Jeżeli faktura za zwracany produkt jest firmowa, należy ją przesłać wraz z fakturą zwrotną wystawioną przez instytucję przy jego zwrocie. Zwroty zamówień, których faktury wystawiane są na w imieniu instytucji nie mogą być wypełnione bez wystawienia FAKTURY ZWROTNEJ.) Formularz zwrotu
, Musi być dostarczony kompletny i nieuszkodzony wraz z pudełkiem, opakowaniem i standardowymi akcesoriami, jeśli takie występują.

WARUNKI ZWROTU:

SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany zwrócić KUPUJĄCEMU cenę całkowitą oraz dokumenty obciążające KUPUJĄCEGO najpóźniej w ciągu 10 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrócić towar w ciągu 20 dni.

Jeżeli z winy KUPUJĄCEGO nastąpi zmniejszenie wartości towaru lub zwrot stanie się niemożliwy, KUPUJĄCY jest zobowiązany do wyrównania strat poniesionych przez SPRZEDAJĄCEGO w wysokości wynikającej z winy KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany i pogorszenia jakości, które nastąpiły w wyniku prawidłowego użytkowania towaru lub produktów w okresie prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku spadku kwoty rabatu poniżej ustalonego przez SPRZEDAJĄCEGO limitu kampanii w związku z skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy, kwota rabatu wykorzystana w ramach akcji zostanie anulowana.

PRODUKTY, Z KTÓRYCH NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z PRAWEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Nie ma możliwości zwrotu urządzeń rejestrujących i przechowujących dane, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez KUPUJĄCEGO zgodnie z Regulaminem. Ponadto przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie jest możliwe wykonanie prawa odstąpienia w odniesieniu do usług, które zostały rozpoczęte za zgodą konsumenta, zgodnie z Regulaminem.

W celu zwrotu kosmetyków i środków higieny osobistej, bielizny, strojów kąpielowych, bikini, książek, powielanych programów i programów, płyt DVD, VCD, CD oraz kaset i materiałów eksploatacyjnych (toner, kartridż, taśma itp.) nie otwiera się ich opakowań, nietestowane, nienaruszone i nie mogą być używane.

STATUS NARUSZENIA I KONSEKWENCJE PRAWNE

KUPUJĄCY akceptuje, oświadcza i zobowiązuje się do zapłaty odsetek i odpowiedzialności wobec banku w ramach umowy karty kredytowej pomiędzy bankiem posiadacza karty a bankiem w przypadku zwłoki w przypadku dokonywania transakcji płatniczych kartą kredytową. W takim przypadku właściwy bank może podjąć kroki prawne; może żądać od KUPUJĄCEGO kosztów i honorariów adwokackich, a w każdym przypadku, jeżeli KUPUJĄCY nie wywiąże się ze swojego długu, KUPUJĄCY zgadza się, że zapłaci szkodę i stratę poniesioną przez SPRZEDAJĄCEGO z powodu opóźnionego wykonania długu .

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Dzięki swoim kartom kredytowym na naszej stronie możesz skorzystać z możliwości jednorazowej płatności online lub raty online dla wszystkich rodzajów kart kredytowych. W przypadku płatności online kwota zostanie pobrana z karty kredytowej po zakończeniu zamówienia.